پرش ناوبری

قوانین و مقررات

خانه / قوانین و مقررات

- كليه ي خدمات شركت دنا با گارانتي اثرگذار بوده و پشتيباني خدمات بصورت ٢٤ ساعته حتي در روزهاي تعطيل مي باشد

- كليه ي قطعات تعويضي مربوط به خدمات شامل گارانتي مي باشد

- قيمت گذاري خدمات مربوط به سرويس و نگهداري با توجه به نرخ مصوبه ي سنديكاي آسانسور و قيمت گذاري ساير پروژه ها با توجه به پروژه ي مذكور و نيز با توجه به نرخ سنديكاي آسانسور مي باشد